Would you rather have the terms and condition in English? Click this button

Welkom bij BallOut

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van BallOut. 
BallOut bevindt zich op:

Martinetstraat 19, Zwolle Overijssel – 8044RE, Nederland

Bij toegang tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van BallOut niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “ondernemer”, “ons” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door de onderneming vermelde diensten / producten, in overeenstemming met en onderworpen aan, Nederlands recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

We kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief ons Privacybeleid, wijzigen met of zonder kennisgeving aan de Gebruiker. Een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na openbare plaatsing. Uw voortdurende gebruik van onze Service en deze site na een dergelijke wijziging betekent uw acceptatie van deze gewijzigde voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden, het GPDR-rapport en het privacybeleid te controleren op updates of wijzigingen. We zullen echter een speciaal “update” segment houden in elk van de genoemde documenten.

Vertrouwelijkheid

De partijen zijn verplicht om de feiten en omstandigheden die in het kader van een bestelling onder de aandacht van de andere partij komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling, zijn gebonden aan dezelfde vertrouwelijke behandeling met betrekking tot deze feiten en omstandigheden die afkomstig zijn van de andere partij.

Bewaarplicht  

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de klant noch BallOut een bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot gebruikte materialen en gegevens. 

Kopieën van materialen  

De klant is verplicht, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens te bewaren totdat de bestelling is uitgevoerd. Als de klant dit nalaat, kan BallOut niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die niet had plaatsgevonden bij het bestaan ​​van deze kopieën.

BallOut kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het volgende:

 1. Fouten in het door de klant verstrekte materiaal. 
 2. Misverstanden of fouten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst als deze hun oorzaak of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals niet op tijd. of geen volledige, correcte en duidelijke gegevens / materialen leveren.
 3. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden 
 4. Defecten in aanbiedingen van leveranciers of voor het overschrijden van offertes van leveranciers.
 5. Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, als de klant zijn goedkeuring heeft gegeven of in de gelegenheid is gesteld om een ​​controle uit te voeren en heeft aangegeven dat hij die controle niet nodig heeft. 
 6. Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, als de klant de creatie of ingebruikname van een bepaald model, prototype of bewijs heeft weggelaten, en deze fouten in een dergelijk (prototype) model of bewijs zouden waarneembaar zijn geweest.  

Verlies van aansprakelijkheid 

Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van een jaar vanaf het moment dat het contract is voltooid. 

 • Garanties en vrijwaringen 

copyright houder 

BallOut garandeert dat de door of namens hem geleverde goederen zijn ontworpen en dat, als er auteursrecht op het ontwerp rust, hij / zij wordt beschouwd als een maker in de zin van de auteursrechtwetgeving en als auteursrechthebbende toegang tot het werk. 

Vrijwaring voor claims met betrekking tot het gebruik van design 

De klant vrijwaart BallOut van de door BallOut ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de applicaties of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 

Verstrekte materialen en gegevens 

De klant vrijwaart BallOut voor claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op door de klant verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

 • Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten 

Auteursrecht en industrieel eigendom 

Tenzij anders overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overdracht – inclusief octrooirechten, ontwerprechten en auteursrechten – bij BallOut. Voor zover een dergelijk recht alleen kan worden verkregen door depot of registratie, is alleen de klant bevoegd dit te doen.

Onderzoek van het bestaan ​​van rechten 

Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan ​​van octrooirechten, merkrechten, model- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Hetzelfde geldt voor elk onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke vormen van bescherming voor de cliënt.

Attributie

Tenzij het werk er niet geschikt voor is, heeft BallOut te allen tijde het recht om zijn / haar naam te laten vermelden of verwijderen uit het werk of te laten verwijderen. Het is de klant niet toegestaan ​​het werk te doen zonder de naam te vermelden zonder voorafgaande toestemming van BallOut om deze openbaar te maken of te reproduceren.

Eigendom BallOut

Alle tekeningen, illustraties, prototypes, schaalmodellen, matrijzen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) documenten zijn in het kader van de opdracht in eigendom van BallOut. Ongeacht het leveren aan klanten of derden, tenzij er een speciale overeenkomst is.

 • Overeenkomst, de offerte en bevestiging

Het citaat

Offertes zijn twee maanden geldig. De offerte kan worden gewijzigd door onvoorziene wijzigingen in de activiteiten.

Geschreven bevestiging 

Opdracht moet schriftelijk worden bevestigd door de klanten. Als de klant deze bevestiging negeert, terwijl hij of zij nog steeds wil dat BallOut het verzoek accepteert en uitvoert, wordt de inhoud van de algemene offerte als overeengekomen beschouwd. Verdere gesproken overeenkomsten en voorwaarden zijn bindend BallOut bevestigd.

 • De uitvoering van de overeenkomst 

Gegevens verstrekken

De klant is verplicht de juiste informatie te leveren en de juiste activiteiten te implementeren die nodig zijn om BallOut in staat te stellen het juiste product op het juiste moment te leveren. 

klachten

Het melden van klachten dient zo snel mogelijk te geschieden, binnen 10 dagen na voltooiing van de opdracht. De klacht moet worden geschreven via e-mail of website.

Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen beëindigen. De handelaar kan de consument vragen naar de reden voor herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden (en) te vermelden. 
De bedenktijd begint op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
als de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, heeft het laatste product ontvangen. De ondernemer kan, mits hij de consument voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een andere levertijd weigeren. 
als de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
in overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product te bepalen. Het basisprincipe is hier dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Uitnodiging om een ​​review achter te laten

Je kunt een e-mailuitnodiging ontvangen om een ​​recensie achter te laten op balloutstore.com, deze wordt binnen 1-14 dagen verzonden. U kunt ook een vervolg-e-mail ontvangen met een couponcode.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij de ondernemer hiervan binnen de bedenktijd in kennis door middel van het herroepingsformulier of anders ondubbelzinnig. 
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na de kennisgeving waarnaar wordt verwezen naar het hoofdstuk “Retourzending”, zendt de consument het product terug of overhandigt het aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in elk geval de retourtermijn in acht genomen als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken. 
De consument zendt het product terug met alle accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als: 
hij niet expliciet vóór het einde van de bedenktijd met de aanvang van de overeenkomst is ingestemd; 
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van zijn toestemming; of 
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
Als de consument ontbindt nadat hij expliciet heeft gevraagd dat de levering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet klaar is voor verkoop, in een beperkt volume of hoeveelheid begint tijdens de bedenktijd, is de consument het bedrag van de ondernemer dat evenredig is op dat deel van de verplichting dat de ondernemer op het moment van herroeping is nagekomen, vergeleken met de volledige nakoming van de verplichting. 
De consument maakt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming, indien: 
de ondernemer de consument niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping, of; 
de consument heeft niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming gevraagd tijdens de bedenktijd. 
De consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als: 
hij niet expliciet vóór het einde van de bedenktijd met de aanvang van de overeenkomst is ingestemd; 
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van zijn toestemming; of 
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Uitsluiting herroepingsrecht

Soms bestaat er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet duidelijk worden aangegeven door ons en voordat de overeenkomst wordt gesloten. Dit betreft onder andere:

Producten of diensten waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. 
Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in principe niet onder. Het herroepingsrecht is echter van toepassing. 
Aangeboden diensten, maar alleen als: 
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van u; en 
U hebt verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat we de overeenkomst volledig binnen de bedenktijd hebben uitgevoerd. 
Producten die zijn gemaakt op basis van uw specificaties, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk zijn bedoeld voor een specifieke persoon; 
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. 
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. 
Producten die na levering onherroepelijk met andere producten zijn gemengd. 
Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken. 
Losse kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen hierop. 
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming; en 
u verklaarde dat u uw herroepingsrecht verliest

Betaling

Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 14 dagen na de ingangsdatum, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst om een ​​dienst te verlenen, begint deze periode op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
Bij de verkoop van producten aan consumenten is de consument in algemene voorwaarden mogelijk nooit verplicht meer dan 50% vooruit te betalen. Als vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst (en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
Als de consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig nakomt, nadat hij door de handelaar op de hoogte is gesteld van de late betaling en de handelaar de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, nadat de consument bij niet-betaling binnen deze periode van 14 dagen, de wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag en de ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% op openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de volgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van voornoemde bedragen en percentages.

Levering en uitvoering

De handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten. 
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
Met inachtneming van deze algemene voorwaarden zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een nieuwe leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering is vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder boete te ontbinden en recht op schadevergoeding. 
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onmiddellijk terugbetalen. 
Het risico van beschadiging en / of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Product-verantwoordelijkheid 

BallOut is niet verantwoordelijk voor ongevallen van klanten met het product. 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van BallOut te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van BallOut.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die het bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten BallOut en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op BallOut. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van http://www.balloutstore.com bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Herdistribueer inhoud van BallOut (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1. Overheidsinstellingen;
  1. Zoekmachines;
  1. Nieuws organisaties;
  1. Online directorydistributeurs kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  1. Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve het vragen van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogelijk maken.
 2. Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
 3. We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals de Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  1. dot.com community-sites;
  1. verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van goede doelen,
  1. online directory distributeurs;
  1. internetportalen;
  1. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en
  1. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet ongunstig op ons of onze geaccrediteerde bedrijven zou reflecteren (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals work-at- home kansen, is niet toegestaan ​​om te linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink zwaarder weegt dan de afwezigheid van; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over hulpbronnen is of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@balloutstore.com . Geef uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) en de URL van uw site op, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 1. Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Geen gebruik van het logo van BallOut of andere illustraties is toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze koppelingsvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Inhoudsaansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link (s) mogen verschijnen op enige pagina op uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins inbreuk pleegt op of pleit voor de inbreuk of andere overtreding van rechten van derden.

ontkenning

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. sluit onze of uw verplichtingen uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Krediet- en contactinformatie

Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze voorwaarden.

Als u een product wilt retourneren, neemt u contact met ons op via support@balloutstore.com